Jakie uprawnienia daje posiadanie karty parkingowej

Możliwość niestosowania się do niektórych znaków drogowych, takich jak B1 –zakaz ruchu w obu kierunkach, B3 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych, B3-a – zakaz wjazdu autobusów, B-4 – zakaz wjazdu motocykli, B-10 – zakaz wjazdu motorowerów, B-35- zakaz postoju, B-37 – zakaz postoju w dni nieparzyste, B-38 – zakaz postoju w dni parzyste, B-39 – strefa ograniczonego postoju. Ponadto nadaje uprawnienia do parkowania w miejscach oznakowanych jako tzw.  „koperty”.

Od połowy maja 2014 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wydawania kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Zmianie uległa grupa osób uprawnionych do ich posiadania.

Wszystkie osoby, które miały wydane karty parkingowe przed 1 lipca 2014r. były one ważne do 30 czerwca 2015r. Zaś osoby, które otrzymały karty parkingowe do 30 czerwca 2015r. straciły ważność z dniem 1 lipca 2015r. Należy ponownie złożyć wniosek, niezależnie od tego czy karta została przeznaczona na stałe czy okresowo!

Poniżej podajemy Państwu dokładny opis kto może obecnie ubiegać się o kartę i jakie wymogi formalne należy spełnić.

Kto może posiadać kartę parkingową:

 1. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mogą ubiegać się o kartę parkingową, chyba że ich stan zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu się i postanowią stawać na komisję orzekającą o stopniu niepełnosprawności, która na podstawie dokumentacji lekarskiej zmieni stopień niepełnosprawności z lekkiego na umiarkowany.
 2. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, który w znaczący sposób ogranicza możliwość samodzielnego poruszania się i jest oznaczony symbolami 04-O – choroby narząd wzroku lub/i  05-R – upośledzenie narządu ruchu lub/i 10-N – choroby neurlogiczne.
  Ważne! Posiadanie karty parkingowej przez o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i z faktu, że osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Te dwie kwestie muszą być ze sobą spójne, tzn. w  orzeczeniu musi być stwierdzone znaczne ograniczenie w samodzielnym poruszaniu się, jak i przyczyną niepełnosprawności musi być jeden z wyżej wymienionych symboli.
 3. Osoby z znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się. Ważne! Posiadanie karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wynika z faktu, że osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest takie samo jak znaczne ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się.
 4. Osoby do 16 roku życia mające znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się. W tym przypadku wskazanie do wystawienia karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale tylko i wyłącznie od tego że dziecko na znaczne problemy w samodzielnym w poruszaniu się, co ustala się w biorąc pod uwagę m.in. wiek dziecka.

Ważne! W orzeczeniu o niepełnosprawności w punkcie 9 musi być zaznaczona przesłanka określona w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) o wskazaniu do wydania karty parkingowej.

Jaka instytucja wydaje nowe karty parkingowe?

Od 1 lipca 2014r. organem upoważnionym do wydawania kart parkingowych jest przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, niezależnie od miejsca zameldowania osoby z niepełnosprawnością. Ważne! Osoby, które posiadają orzeczenie wydane przez inny organ, czyli ZUS lub KRUS muszą uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności od Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na podstawie orzeczenia wydanego przez ZUS lub KRUS nie można ubiegać się o wydanie karty parkingowej.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wnioskując o wydanie nowej karty parkingowej lub jej wymianę do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy osobiście przedłożyć niżej wymienione dokumenty:
 • Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek o wydanie karty. Można pobrać go bezpośrednio ze strony Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub formularz otrzymać do wypełnienia na miejscu;
 • Jedną fotografię o wymiarach 35X45 mm odzwierciadlającą aktualny wizerunek osoby, która będzie posiadaczem karty, bez nakrycia głowy i bez ciemnych okularów; Wyjątek stanowi osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku. Wówczas może ona dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. Zaś osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię w nakryciu głowy, jeżeli takie samo zdjęcie ma ona w dokumencie potwierdzającym jej tożsamość;
 • Dowód wpłaty w wysokości 21 PLN;
 • Przy składaniu wniosku należy pokazać oryginał orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem do ubiegania się kartę parkingową.
 • Stara karta parkingowa nie podlega zwrotowi, możemy zachować ją sobie na pamiątkę.

Ważne! Osoby, które posiadają orzeczenie wydane przed 1 lipca 2014r. muszą ponownie złożyć dokumenty uprawiające je do wydania nowego orzeczenia, poza osobami które są zobligowane do wymiany starej karty bez ponownego orzekania, wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej. Następnie mogą rozpocząć procedurę ubiegania się o jej wydanie, bez wypełniania wniosku i wnoszenia opłaty.

Ważne! Wniosek o wydanie lub wymianę kartę parkingową składamy osobiście w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Odbiór karty jest także osobisty po uprzednim pokazaniu dowodu tożsamości. Możemy też wyznaczyć pełnomocnika, który odbierze za nas kartę. Należy przekazać mu stosowne pełnomocnictwo. Wyjątek w odbiorze karty stanowią osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, w ich imieniu wniosek składają rodzice lub opiekunowie prawni.

Jaki jest okres oczekiwania na wydanie nowej karty parkingowej?

W sytuacji kiedy osoba spełniania warunki do otrzymania karty parkingowej powinna ją dostać w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku, który spełnia wymogi formalne. Przewodniczący Zespołu podaje informacje o terminie i miejscu jej odbioru. Ważne! Przewodniczący ma 30 dni na podanie terminu i daty wydania karty, nie zaś wydania karty w tym czasie.

Ważne! Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybę pojazdu samochodowego, eksponując widoczne zabezpieczenie karty parkingowej, tak aby możliwy był do odczytania jej numer i data ważności.

Ważne! Karta parkingowa wydawana jest na osobę lub placówkę, nie na samochód, co oznacza, że osoba uprawniona do jej posiadania może zmieniać dowolnie samochód, zabierając ze sobą kartą i umieszczając ją za przednią szybą w widocznym miejscu.

Okres ważności kart parkingowych

Karty parkingowe nie są wydane już na stałe. Osoba ubiegająca się o nią może otrzymać na nie dłużej niż 5 lat. Wszystko zależy od Zespołu Orzekającego i osoby, które jest ona wydawana. Jeśli osoba posiada orzeczenie na stałe, to i tak po upływie 5 lat, lub krócej, będzie musiała ubiegać się o ponowne wydanie karty parkingowej.

Ważne! Osoba, która bezprawnie korzysta z karty parkingowej może zapłacić grzywnę w wysokości 2 tysięcy złotych. Od 4 stycznia 2016r. weszły w życie przepisy dotyczące wprowadzenia Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.  W systemie tym będę zarejestrowane wszystkie karty parkingowe.

Korzystanie z karty parkingowej zagranicą

Karta parkingowa posiada standardy międzynarodowe, obowiązujące na terenach państw Unii Europejskiej. Jednakże na terenach poszczególnych krajów członkowskich obowiązują inne przepisy wynikające z obowiązującego prawa drogowego dla danego państwa. Co za tym idzie, możemy spotkać się z innymi ulgami i uprawnieniami dla osób z niepełnosprawnością.

Gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania po lekturze tego artykułu zapraszamy do kontaktu.
Proszę pamiętać, że nie ma złych pytań.

(Źródło: www.niepełnosprawni.pl)