O świadczenie pielęgnacyjne może ubiegać się osoba, która rezygnuje z pracy i nie podejmuję się nowego zatrudnienia po to, by opiekować się osobą, której sprawność znacznie ogranicza samodzielne funkcjonowanie. Osoba ta nie może być zarejestrowana w Urzędzie Pracy, a jeśli była wówczas musi się z niego wypisać.

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Osoba, która sprawuje opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Kluczową kwestią jest posiadania w orzeczeniu o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności zapisu, w którym będzie mowa o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osobie w związku z jej ograniczoną możliwością samodzielnego funkcjonowania.

Ważne! Świadczenie pielęgnacyjnie nie przysługuje osobie potrzebującej opieki, która pozostaje
w związku małżeńskim.

Ważne! Prawo do świadczenia jest ustalane na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności ma charakter czasowy.

Ważne! Prawno do świadczenia nie przysługuje osobie, która posiada emeryturę, rentę, rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne.

Gdzie składamy dokumenty?

Należy udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby wnioskującej i pobrać stosowny wniosek. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z wymaganą kompletną dokumentacją należy złożyć we wskazanym punkcie.

Wysokość świadczenie pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia 2016 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1300 PLN miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest formą pomocy finansowej, która przysługuje osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem jej opieki i pomocy innej osoby.

Komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która:

  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i jej niepełnosprawność została powstała przed 21 rokiem życia(!);
  • ukończyła 75 rok życia.

Ważne! Jeżeli osoba umieszczona jest w placówce zapewniającej jej całodobową opiekę i utrzymanie, np. w domu opieki społecznej, wówczas zasiłek nie przysługuje.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 156 PLN (stan na 2016 r.) i nie jest uzależniony od wysokości posiadanych dochodów.

Gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania po lekturze tego artykułu zapraszamy do kontaktu.
Proszę pamiętać, że nie ma złych pytań.

(Źródło: www.ops.pl ; www.infor.pl)