Poniżej zamieszczamy informacje, o tym w jaki sposób można ubiegać się o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, jakie wnioski należy wypełnić i komu tak naprawdę przysługują ulgi.

Do kogo zwracamy się w sprawie dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego?
Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla osoby z niepełnosprawnością i jej opiekuna pochodzi ze środków PFRON, zaś udziela jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwy do miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Ważne! Turnus rehabilitacyjny musi trwać minimum 14 dni i odbywać się wyłącznie na terenie Polski.

Ważne! PCPR-y zobowiązane są do udzielania osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą wybrać ofertę odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego?

 • Osoba, która posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności.
 • Osoba, która została skierowana na wniosek swojego lekarza, pod którego opieką się znajduje.
 • Osoba, która w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel.
 • Osoba, która wskaże organizatora posiadającego wpis do specjalnego rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku, gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej.
 • Osoba, która wskaże organizatora turnusu posiadającego również odpowiedni
  wpis do rejestru.
 • Osoba, która będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych programem turnusu(!).
 • Osoba, która nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu.
 • Osoba, która złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób
  we wspólnym gospodarstwie domowym (czyli spełni kryterium dochodowe).
 • Osoba, która w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania zaświadczenie lekarskie
  o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Ważne! Zgodnie z zasadami dofinansowania zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10e.)
o dofinansowanie może się ubiegać osoba, której dochód nie przekracza:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
  W przypadku, gdy powyższe kwoty są przekroczone dofinansowanie będzie pomniejszone
  o wielkość przekroczenia tych kwot. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa
  w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia powyższych kwot dochodu. Decyzję w tym zakresie podejmują odpowiednie centra pomocy

Istnieje możliwość dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dla opiekuna?

TAK, osobie niepełnosprawnej  posiadającej  znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej
w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna,  ale należy spełnić kilka warunków.

 • Lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczności pobytu opiekuna.
 • Opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie.
 • Opiekun nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby.
 • Opiekun ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności;
 • formularz wniosku o dofinansowanie dostępny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
 • wniosek wypełniony przez lekarza, pod którą opieką znajduje się osoba niepełnosprawna ubiegająca się o turnus rehabilitacyjny;

Gdzie składamy wniosek o dofinansowanie do turnus rehabilitacyjnego i  jaki jest okres oczekiwania?

 • Wniosek o dofinansowanie składamy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym do miejsca zamieszkania. PCPR ma 30 dni na rozpatrzenie kompletnego wniosku od dnia jego złożenia (!).
 • Ponadto PCPR ma 10 dni od dnia złożenia wniosku na przekazania informacji wnioskującym o ewentualnych uchybieniach w złożonej dokumentacji.
 • Powinny one zostać uzupełnione, usunięte wciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji na ten temat. Wówczas cały czas się wydłuża.
  Po przekroczeniu tego terminu wniosek nie będzie rozpatrywany.
 • PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku, gdy zaistnieją wątpliwości w sprawie wnioskowanego dofinansowania
  (w szczególności dotyczy to wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), mające wpływ na przyznanie dofinansowania, PCPR powiadamia wnioskodawcę o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Jaka jest wartość dofinansowania?

Od 1 stycznia 2015r. zmieniła się, na plus, wysokość dofinansowania. Obecnie wynosi ona:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku |16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 27 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Ważne! Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w danym roku kalendarzowym.

Ważne! W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

Może zdarzyć się tak, że będzie miał znaczne niedobory w środków finansowych w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w tym zakresie, wówczas PCPR może obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa powyżej, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Dostaliśmy dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego i co dalej?

Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, przekazuje do PCPR informację o wyborze turnusu.

PCPR po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu w terminie 7 dni sprawdza:

 • czy wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator posiadają odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu,
 • czy ośrodek, w którym odbędzie się turnus, jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami,
 • czy organizator jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Ważne! W przypadku niespełnienia któregokolwiek z tych warunków PCPR w terminie 7 dni informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.

Kto ma pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania?

 • Osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne.
 • Osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat.
 • Osoby niepełnosprawne w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

Należy zapamiętać!

 • Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.
 • Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • Kwota dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna.
 • Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
 • W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna oraz opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
 • Najpierw składamy wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego .

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania po lekturze tego artykułu zapraszamy do kontaktu emailowgo - kontakt@rodzicniepeka.pl.
Proszę pamiętać, że nie ma złych pytań.

(Źródło: www.pfron.pl)